„Osiągnięcie zgody w sprawie czystego dostępu”

My, burmistrzowie i prezydenci Genui, Burgos, Krakowa oraz Stuttgartu, jako polityczny liderzy europejskiego projektu CIVITAS-CARAVEL, zgadzamy się, iż nasze miasta wymagają silnych i innowacyjnych polityk w celu sprostania wyzwaniu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Ponieważ nasze miasta muszą być dostępne dla wszyskich naszych mieszkańców, musimy zrównoważyc potrzebę nieograniczonej mobilności z podstawowymi potrzebami społeczeństwa, zwłaszcza w dziedzinie ochrony zdrowia i samopoczucia mieszkańców, zrównoważonej ekonomii i poszanowania dziedzictwa kulturowego; skutkuje to koniecznością promocji stylu życia pomagającego chronić rzadkie zasoby naturalne.

więcej   
Dlatego też będziemy w naszych miastach promować wspólny program działań:
  • Zainicjowanie dialogu z mieszkańcami, przedsiębiorcami i innymi grupami o największym znaczeniu w zakresie ich wizji sposobu tworzenia zdrowego miasta dla wszystkich mieszkańców - również jako sposobu na uzyskanie szerokiego publicznego poparcia dla naszych innowacyjnych koncepcji politycznych.
  • Przekonanie obywateli, iż przejście na styl życia mniej zależny od samochodów i bardziej nastawiony na oszczędzanie zasobów naturalnych jest wzbogacającym doświadczeniem i przyniesie wiele korzyści dla przyszłych pokoleń.
  • Wspieranie możliwości coraz szerszego stosowania, głównie w centrach miast, takich rozwiązań, jak opłaty parkingowe oraz, prawdopodobnie, inne rozwiązania łączące się z pobieraniem opłat w celu odzyskania przynajmniej pewnej części kosztów ponoszonych w związku z zatłoczeniem motoryzacyjnym i zanieczyszczeniem powietrza, które są wynikiem nieracjonalnego i nieefektywnego wykorzystywania samochodów.
  • Przydzielenie uzyskanych w ten sposób przychodów na wspieranie lepszego dostępu do lokali usługowych, miejsc pracy i instytucji edukacyjnych dla wszystkich grup społecznych poprzez czysty, bezpieczny i efektywny transport.
  • Tworzenie zachęt dla żywego wewnątrzmiejskiego rozwoju gospodarczego w oparciu o dobrze skoordynowane dostawy towarów realizowane przez przyjazne dla środowiska pojazdy, nadawanie wyższego priorytetu tym trybom produkcji, które mniej są zależne od transportu samochodowego, oraz wspieranie zarządzania zachowaniami komunikacyjnymi w miejscach pracy.
  • Zawieranie dobrowolnych umów lub „kontraktów” między głównymi aktorami naszych miast w ramach uzgodnionego programu działań w celu sprawienia, aby nasze miasta stały się atrakcyjne i zdrowe.
Podpisano w Krakowie na 2-gim Spotkaniu Politycznym Projektu CARAVEL


  Urząd Miasta Krakowa
  GENOVA
  KRAKÓW
  BURGOS
  STUTTGART
  Karta Praw Pasażera - projekt 
  Umowa CiViTAS CARAVEL 2006 
  Raport "Potrzeby transportowe..." 
  Raport "Transpor Needs..." 
  Raport "Podróżowanie w Stronę Nowej Mobilności" 
                
2007 © caravel-krakow.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone